We staan er financieel goed voor. De komende jaren is de begroting structureel in evenwicht en het budgettair perspectief laat voor de komende coalitieperiode structurele en incidentele ruimte zien. In dit hoofdstuk lichten we het budgettair perspectief en alle mutaties daarbinnen toe.

We maken onderscheid tussen niet-beïnvloedbare en beïnvloedbare mutaties.

  • Niet-beïnvloedbaar zijn de mutaties die wij moeten doorvoeren vanwege autonome ontwikkelingen of eerder genomen besluiten. Enkele specifieke autonome ontwikkelingen lichten we uit in het onderdeel ‘autonome ontwikkelingen’.
  • Beïnvloedbare mutaties zijn de voorstellen waar u bij de perspectiefnota over besluit. Daaronder vallen de voorstellen die wij doen in hoofdstuk 2 om in 2018 en 2019 in te spelen op de trends en ontwikkelingen. Daarnaast doen wij een aantal overige voorstellen. Deze overige voorstellen lichten wij nader toe in het onderdeel ‘overige mutaties’.

Een overzicht van alle mutaties bij deze perspectiefnota staan in de tabel onder de kop ‘Mutaties budgettair perspectief’.
Tot slot duiden we in dit hoofdstuk een aantal financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op ons beleid in 2019.

Budgettair perspectief

Als alle mutaties worden doorgevoerd resteert de komende jaren € 139 miljoen aan ruimte in het budgettair perspectief. Dit is de ‘eindstand’ van het budgettair perspectief bij deze perspectiefnota. Hiervan is € 60 miljoen gereserveerd voor de volgende coalitieperiode en € 16,1 miljoen direct inzetbaar vanuit de Algemene Reserve. Het resterende is pas beschikbaar in het betreffende jaar: € 12,0 miljoen in 2019, € 13,5 miljoen in 2020, € 8,9 miljoen in 2021 en € 28,9 miljoen in 2022.

Autonome ontwikkelingen

Onder 'lees meer' lichten we enkele specifieke autonome ontwikkelingen toe. Autonome ontwikkelingen worden bepaald door externe, niet door de provincie te beïnvloeden factoren. Deze zijn verwerkt in het budgettair perspectief.

Overige ontwikkelingen

Naast de voorstellen die wij doen in hoofdstuk 2 om in 2018 en 2019 in te spelen op de trends en ontwikkelingen doen wij een aantal overige voorstellen.

Budgettair perspectief mutaties

In onderstaande tabel vatten we alle mutaties binnen het budgettair perspectief samen. Dit zijn een aantal technische mutaties, de mutaties die we voorstellen in Hoofdstuk 2 en de hierboven opgenomen autonome en overige ontwikkelingen. U kunt de tabel verder uitklappen om de bijbehorende toelichtingen te lezen.

Financiële ontwikkelingen

In dit onderdeel lichten we overige financiële ontwikkelingen toe, die van invloed zijn op ons beleid in 2019.