Hoe kunnen we in 2019 adequaat inspelen op de in het vorige hoofdstuk beschreven trends en ontwikkelingen? Wat betekenen ze voor de nieuwe coalitieperiode? In dit hoofdstuk schetsen we wat de ontwikkelingen van ons vragen op het gebied van krachtige economie, aantrekkelijke leefomgeving en goed bestuur.

Krachtige economie

Het gaat economisch goed. Door onze economische structuur te blijven versterken en robuust te maken, zijn we beter bestand tegen toekomstige economische tegenslag. Digitalisering, ‘de vierde industriële  revolutie’, maakt het noodzakelijk om te blijven investeren in kennis en innovatie. Europese fondsen spelen hierbij een relevante rol. In combinatie met demografische ontwikkelingen vraagt het ook om investeren in een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Demografische ontwikkelingen versterken de mogelijkheden van onze vrijetijdseconomie. Cultuur en bereikbaarheid dragen bij aan een goed vestigingsklimaat en daarmee aan een krachtige economie.

Aantrekkelijke leefomgeving

Met inwoners en partners werken we aan een aantrekkelijke leefomgeving in onze provincie. De in hoofdstuk 1 geschetste transities (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, verduurzaming landelijk gebied) hebben impact op de leefbaarheid en de inrichting van de leefomgeving in steden, kernen en in het buitengebied. De decentrale overheden hebben met hun aanbod ‘Naar een duurzaam Nederland’ een ambitieus aanbod aan het nieuwe kabinet gedaan. Vanuit dit aanbod werken we in het Interbestuurlijk Programma samen met het Rijk aan deze opgaven.

Goed bestuur

Het openbaar bestuur is voortdurend in ontwikkeling. Het is onze ambitie om het vertrouwen van burgers in de overheid te vergroten en de kwaliteit van het openbaar bestuur continu te verbeteren. We spelen met een eigentijdse bestuursstijl in op de ontwikkeling van een meervoudige democratie waarin inwoners steeds vaker en op meer gebieden zelf initiatieven nemen. We maken het openbaar bestuur weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit. We investeren in de ontwikkeling en verbetering van onze wettelijke taken en instrumenten. We versterken onze rol bij het verbinden van partijen en het ontwikkelen en delen van kennis en informatie over openbaar bestuur. Kernwoorden zijn dialoog, transparantie en doorontwikkeling.